Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met  onze Site voorwaarden en privacybeleid en het gebruik van cookies op onze site.
Slider Offer Banner
Aanbiedingen
ze1610 De Melkbus
Zwarte Cross
€ 279,50€ 199,50Normale prijs-€ 80,00 offPrijs
Nieuw
Red Devil Box
€ 67,50€ 60,00Normale prijs-€ 7,50 offPrijs
Blue Devil Box
€ 50,00€ 45,00Normale prijs-€ 5,00 offPrijs
Meest verkocht
FM38-MIX-2 Zylinderbommen
€ 14,95Prijs
Nieuw

Leverings- en betalingsvoorwaarden

Let op: . Kopen op afstand:  46d lid 1-3 Burgerlijk Wetboek over zichttermijn is uitgesloten voor de aangeboden producten in deze webshop. De consument kan zijn bestelling kosteloos binnen 7 dagen na de bestelling annuleren. Voor annuleren na 7 dagen neemt u contact op via onze contact pagina!
 Wij hanteren de adviesprijzen van de leveranciers als uitgangspunt. Als blijkt dat door typefouten etc. en of technische oorzaken de prijs anders is dan de adviesprijs van de leverancier dan behouden wij ons het recht voor de prijs aan te passen of de order te annuleren. Voor artikelen met een aanbieidngsprijs gelden deze lagere prijzen ten tijde van de order

Artikel 1: Definities
Onderstaand tref je de Algemene leveringsvoorwaarden & betalingsvoorwaarden van deze webshop. Deze webshop is een onderdeel van Schmieman Vuurwerk te Lopik

1. Onder ‘consument’ wordt in deze voorwaarden verstaan de koper en/of opdrachtgever, natuurlijk persoon, die gebruik maakt van de goederen van deze webshop anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

2. Onder ‘verkoper’ wordt in deze voorwaarden verstaan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die detailhandel in consumentenvuurwerk uitoefent.

3. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten gesloten tussen de consument en de verkoper.

Artikel 2: Vooruitbetaling
1. De verkoper is gerechtigd alvorens werkzaamheden en leveringen aan te vangen, vooruitbetalingen van de consument te verlangen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de consument tot maximaal 100% van de overeengekomen prijs. De overeenkomst tussen verkoper en consument is definitief nadat de consument bij het afhalen van de producten het kopie van het afhaalbewijs in bezit van de verkoper tekent ter acceptatie van de producten.

Artikel 3: Recht van terughouding
1. De verkoper is bevoegd tot toepassing van het hem wettelijk toekomende recht tot terughouding (retentie). Geen retentierecht komt de verkoper toe indien hij eigenmachtig bepaalde diensten verricht c.q. werkzaamheden uitvoert, waarvoor de consument hem geen opdracht heeft verstrekt.

Artikel 4: Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die de verkoper niet kan worden toegekend.

2. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.

3. Een gedane vooruitbetaling zal worden terugbetaald, maar de consument is wel gehouden de reeds door de ondernemer gemaakt kosten te vergoeden voor zover deze ten goede van de consument zijn gekomen.

Artikel 5: Ontbinding
1. Iedere tekortkoming van de verkoper in de nakoming van één van zijn verplichtingen geeft aan de consument de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming - gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis - deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

Artikel 6: Afhaaltijd
1. De afhaaltermijn geldt als vaste termijn, tenzij partijen anders overeenkomen.

2. Bij het niet binnen de termijn afhalen van de bestelde goederen door de consument, heeft de verkoper het recht de overeenkomst ongeldig te verklaren.

3. Indien de overeenkomst door de verkoper ongeldig wordt verklaard na een vooruitbetaling van de consument, ontvangt deze zijn vooruitbetaalde bedrag retour.

Artikel 7: Betaling en prijzen
1. Het aan de verkoper verschuldigde bedrag dient voor het afhalen van de bestelling te worden voldaan, tenzij de partijen anders overeenkomen.

2. Betaling vindt plaats via de online betalingsmogelijkheden die tijdens het bestelproces worden aangeboden, tenzij de partijen anders overeenkomen.

3. Het minimale orderbedrag staat vermeld op de site en het maximale orderbedrag is 4.000,00 Euro.

4. De vermelde prijzen zijn ondervoorbehoud van type- en/of technische fouten. De adviesprijs van de importeur is de prijs die bindend is. Kortingen of actieprijzen zijn alleen geldig als zij op de site vermeld staan. De prijzen zijn geldig zolang op de website vermeld, wij hanteren de adviesprijs van de leverancier als uitgangspunt, eventuele typefouten in prijzen zijn niet bindend!.De kortingen gelden zoals vermeld ten tijde van de bestelling, wij zijn bevoegd de order te annuleren of de korting aan te passen, zonder enige vergoeding, als blijkt dat door typefouten en/of technische fouten de gegeven korting uiteindelijk anders is dan vermeld op de website! De klant kan in zo een geval de order altijd kostenloos annuleren

Artikel 8: Wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten
1. Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft de wederpartij de bevoegdheid de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijke Wetboek, in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim.

2. De door een partij in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

Artikel 9: Annulering
Bij annulering van de overeenkomst door de consument is deze gehouden aan de ondernemer die kosten te betalen die de ondernemer in redelijkheid en aantoonbaar heeft gemaakt.

1. Artikel 7: 46d lid 1-3 Burgerlijk Wetboek over zichttermijn is uitgesloten voor de aangeboden producten in deze webshop. De consument kan zijn bestelling kosteloos binnen 7 dagen na de bestelling annuleren.

Artikel 10: Garantie en keuring
1. De verkoper garandeert dat de door hem geleverde goederen voldoen aan de normen die hiertoe door de Nederlandse overheid zijn vastgesteld.

2. Voorts garandeert de verkoper dat de door hem geleverde goederen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij het aangaan van de overeenkomst zijn bedoeld.

3. De verkoper garandeert tevens dat alle geleverde goederen zijn geclassificeerd en goedgekeurd door TNO voor zover huidige regelgeving dat voorschrijft.

4. De verkoper garandeert de mededelingen die hij omtrent zijn product openbaar heeft gemaakt en/of (mede) ten behoeve van hem openbaar zijn gemaakt, alsmede de reclame-uitingen waarnaar hij verwezen heeft of waarvan hij anderszins de verwachting heeft gewekt dat de afnemer daarop kon vertrouwen.

Artikel 11: Gebreken; klachttermijnen
1. De consument is gehouden de gekochte goederen onmiddelijk na ontvangst te inspecteren of de verkoper de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de verkoper er terstond schriftelijk van in kennis te stellen zodra hem het tegendeel blijkt.

2. De consument dient het onderzoek en de desbetreffende schriftelijke kennisgeving te doen uiterlijk vóór 5 januari van het jaar na aflevering.

De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de consument in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving, bedoeld als hierboven, tijdig te doen.

3. De prestatie van de verkoper geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de consument het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt aan derden heeft geleverd respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de wederpartij het hierboven bepaalde in acht heeft genomen.

Ook indien de consument tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Goederen kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan de verkoper worden geretourneerd.

4. Mocht u niet tevreden zijn over een product en/of dienst, neem u dan contact op met uw verkoper/afhaalpunt. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
1. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat de goederen na aflevering verkeerd worden gebruikt. Onder verkeerd gebruik wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan, de goederen gebruiken in voor het afsteken van vuurwerk slechte weersomstandigheden, de goederen binnen een gebouw en/of woning gebruiken of de goederen op een andere (strijdige) manier gebruiken dan op de verpakking is aangegeven.

2. Tevens is de verkoper niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat nadat consument de goederen na aflevering in gebruik heeft genomen heeft bewerkt of verwerkt aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen geven, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

3. De verkoper is voorts niet aansprakelijk voor enige vorm van vervolgschade bijvoorbeeld in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de consument.

4. Indien de verkoper ter zake van enige schade waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de consument c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld zal de consument de verkoper ter zake volledig vrijwaren en de verkoper alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.

5. De aansprakelijkheid van de verkoper uit hoofde van de overeenkomst met de consument is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs, doch in ieder geval tot een maximum van drie maal het orderbedrag en mits deze aansprakelijkheid door de verzekering van de verkoper wordt gedekt.

Artikel 13: Toepasselijk recht bij geschillen
1. Alle geschillen ter zake van de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst met de verkoper worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht. Indien dit een andere dan de wettelijk bevoegde rechter is, geeft de verkoper de consument een termijn van een maand nadat de verkoper zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, om schriftelijk voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter te kiezen.

2. Op de overeenkomst, de uitleg en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.

3. Mocht u niet tevreden zijn over een product en/of dienst, neemt u dan contact op met uw verkoper/afhaalpunt. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.

4. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u – tegen betaling van 25 euro klachtgeld – uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Voor nadere informatie over deze Geschillencommissie zie : www.sgc.nl. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald.

5. Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Artikel 14: Partiële nietigheid
1. Indien één of meerdere bepalingen uit de overeenkomst of de algemene voorwaarden nietig dan wel ongeldig worden verklaard blijven de overige bepalingen van de overeenkomst en de algemene voorwaarden onverminderd tussen partijen van kracht.

2. Partijen verplichten zich er toe de nietige dan wel ongeldige bepaling(en) te vervangen door één of meerdere nieuwe bindende bepaling(en) op zodanige wijze dat de nieuwe bepaling(en) zo weinig mogelijk afwijk(t)(en) van de bepaling(en) die zij vervang(t)(en) daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de oorspronkelijke bedoeling van partijen.

Artikel 15: Diversen
1. Gratis vuurwerk wordt door de verkoper zelf bepaald en geldt alleen in de voorverkoop (periode van 1 november tot 27 december).

2. Wij hebben voldoende voorraad, maar mocht er toch een door u besteld artikel zijn uitverkocht, dan leveren wij daarvoor een gelijkwaardig of duurder artikel. Tenzij de koper tentijde van de order heeft aangegeven dat vervanging in overleg dient plaats te vinden.

3. Artikel- en prijswijzigingen als gevolg van wettelijke regelingen of bepaling zijn voorbehouden.

4. De artikelen zijn niet op ware grootte afgebeeld.

5. Aan personen jonger dan 16 jaar mag geen vuurwerk worden verkocht.

Artikel 16: Wijziging van de voorwaarden
1. De verkoper is bevoegd wijzigingen in deze overeenkomst aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.

2. De verkoper zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 17: Privacy Statement
1. De verkoper zal geen gebruik maken van de persoonlijke gegevens die via het bestelproces worden geregistreerd, tenzij de consument daartoe op enige wijze toestemming heeft gegeven.

2. Welke Gegevens?

Tenzij je uitdrukkelijk daarom wordt gevraagd, beperkt Schmieman Vuurwerk zich alleen tot de registratie van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling, betaling en de communicatie met de consument. Schmieman Vuurwerk draagt zorg voor een redelijke mate en vorm van beveiliging als bedoeld in art. 8 van de Wet Persoonsregistraties.

3. Wie hebben toegang tot de gegevens?

Toegang tot de registraties hebben uitsluitend die personen die hiertoe door Schmieman Vuurwerk zijn aangewezen binnen het kader van de hun opgedragen taken.

4. Jouw rechten ten aanzien van de registratie

Op schriftelijk verzoek van de geregistreerde zullen wij je binnen een maand schriftelijk mededelen welke gegevens van je zijn opgenomen en in welke registraties. Indien wij of derden door inzage in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de inzage beargumenteerd weigeren. Als geregistreerde word je van dit besluit binnen een maand na verzoek om inzage, schriftelijk op de hoogte gebracht.

5. Persoonsgegevens worden op verzoek uit de registratie verwijderd. Verzoek kan ingediend worden via contact

6. Adreswijziging

Adreswijzigingen kunnen schriftelijk dan wel per e-mail worden doorgegeven aan Schmieman Vuurwerk, onder vermelding van je oude en nieuwe adres.

Tenslotte:Punten zijn niet te ruilen tegen contant geld, punten zijn niet overdraagbaar, gewonnen prijzen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Wij zijn ten alle tijden bevoegd zonder aankondiging vooraf een actie te stoppen of aan te passen. Als blijkt dat er misbruik gemaakt wordt van een actie, of andere reden zijn waardoor wij menen dat deze actie niet werkt zijn wij op elk moment bevoegd, zonder aankondiging vooraf, de actie te stoppen of aan te passen.

Leveringsvoorwaarden van:Schmieman Handelsonderneming

Schmieman Vuurwerk / 123Vuurwerk.nl / Vuurwerkhal Lopik / Vuurwerktokolopik.nl / Goedkopervuurwerk.nl/com

Lopikerweg oost 66A

3411 JH Lopik

KvK: 30126302

BTW: NL 111600893 B01