Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
123Vuurwerk.nl – 123Vuurwerklopik.nl is een handelsnaam van Schmieman Handelsonderneming te Lopik.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met 123Vuurwerk.nl. De wet koop op afstand is voor de consument altijd lijdend.

1.2 Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.3 Met deze aanvullende voorwaarden moet 123Vuurwerk.nl uitdrukkelijk schriftelijk akkoord zijn gegaan.

1.4 123Vuurwerk.nl behoudt zich het recht om van tijd tot tijd de algemene voorwaarden te wijzigen.

1.5 Door het gebruik van de internetsite van 123Vuurwerk.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden evenals alle rechten en plichten zoals die vermeld staan op de internetsite.

Artikel 2: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van 123Vuurwerk.nl dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële koper tot het doen van een aanbod.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een telefonische bevestiging aan de koper wordt gegeven dan wel, in geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het opgegeven emailadres.

2.3 Indien uitdrukkelijk gebruik wordt gemaakt van een bestelling via de internetsite van de tuinplantensite komen de koper en 123Vuurwerk.nl overeen dat een geldige overeenkomst tot stand komt. Vooral het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van 123Vuurwerk.nl zullen gelden als bewijs.

3.3 123Vuurwerk.nl behoudt zich ten allertijden het recht om de bestelling te annuleren.

Artikel 3: Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn in euro’s inclusief BTW, volgens de wettelijke voorschriften.

3.2 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.

3.3 123Vuurwerk.nl berekent een standaard bedrag voor bezorgkosten.

Artikel 4: Betaling

4.1 Bij de levering van de producten aan de koper, dient vooraf te worden overgemaakt via ideal of rechtstreeks op het bankrekeningnummer van 123Vuurwerk.nl.

4.2 In geval van niet-tijdige betaling is 123Vuurwerk.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de betalingsverplichtingen volledig zijn nagekomen, met de betaling van rente en kosten.

4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling door de koper is, de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag van de complete voldoening, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand of 1,5% over een gedeelte van de maand.

4.4 Tevens komen alle (buiten-) gerechtelijke kosten van welke aard dan ook ten laste van de koper, die 123Vuurwerk.nl heeft moeten maken als gevolg van het niet nakomen van de (betalings)verplichtingen van de koper.

Artikel 5: Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk geleverd. 123Vuurwerk.nl streeft naar een leveringstijd van 5 werkdagen. In drukke periodes dient u tijdig te bestellen.

5.2 Indien een product niet tijdig geleverd kan worden, wordt u hier telefonisch dan wel per e-mail van op de hoogte gebracht.

5.3 Leveringen vinden plaats op het door de koper aangegeven afleveradres.

5.4 123Vuurwerk.nl levert de producten vervoerd de producten zelf, hierover wordt de koper vooraf geïnformeerd.

5.5 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico wat deze producten betreft, over op de koper.

5.6 123Vuurwerk.nl werkt met werk weken. De orders worden verzameld tot dinsdag en hoofdzakelijk uitgeleverd op donderdag, vrijdag en zaterdag. Bestellingen geplaatst op dinsdag, woensdag en donderdag kunnen daardoor een langere levertijd hebben.

5.7 123Vuurwerk.nl levert niet op de waddeneilanden. Transport dient door de klant zelf georganiseerd te worden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

6.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de koper over, nadat de koper aan alle wat volgens overeenkomst met 123Vuurwerk.nl verschuldigd is, volledig heeft voldaan.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 123Vuurwerk.nl geeft een versheidsgarantie van 14 werkdagen op de producten. Deze garantie vervalt indien de verzorgingstips niet in acht zijn genomen of als de verzorging vertraging heeft opgelopen doordat de ontvanger niet tijdig aanwezig was. Men dient dé tuinplantensite 123Vuurwerk.nl binnen 14 werkdagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te brengen, indien de kwaliteit van de producten binnen 14 werkdagen sterk achteruit is gegaan. Daar het gaat om levende producten zijn omgevingsfactoren, verzorging, standplaats en inplanting van essentieel belang om de kwaliteit te waarborgen.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet beantwoorden aan de overeenkomst, heeft 123Vuurwerk.nl de keuze om de desbetreffende producten te vervangen door nieuwe producten of de schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het desbetreffende product.

7.3 Overschrijding van het leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en ook niet het recht tot het annuleren of ontbinden van de overeenkomst. Als de overschrijding van de leveringstermijn redelijkerwijs niet kan worden verlangd van de koper, kan de koper de bestelling annuleren dan wel de overeenkomst ontbinden.

7.4 Producten geleverd in de vorm van wortelgoed vallen niet onder garantievoorwaarden.

7.5 Producten die beschadigd zijn door weersomstandigheden zoals wind, zon, vorst en hagel vallen niet onder de garantie.

Artikel 8: Overmacht

8.1 In geval van overmacht is 123Vuurwerk.nl niet gehouden haar verplichtingen ten opzichte van de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht, dan wel wordt de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden, zonder dat 123Vuurwerk.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten opzichte van de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, stakingen, niet of niet-tijdig leveren van toeleveranciers.

8.3 Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9: Intellectuele eigendom

9.1 Alle rechten van intellectuele eigendom van weergeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met de internetsite berusten bij 123Vuurwerk.nl, haar toeleveranciers en andere rechthebbende. Het is niet toegestaan om gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten, zoals verveelvoudigen.

Artikel 10: Diversen

10.1 123Vuurwerk.nl verwerkt de persoonsgegevens van de koper uitsluitend voor haar eigen doeleinden. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

10.2 123Vuurwerk.nl heeft een nieuwsbrief, waarvoor de koper zich kan aanmelden bij het invullen van zijn/haar persoonsgegevens. Het is te allen tijde mogelijk om weer af te melden, hiervoor dient u een e-mail te sturen naar info@123Vuurwerk.nl.

10.3 123Vuurwerk.nl verstrekt vrijblijvend advies over de producten.

10.4 U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via klantenservice@123Vuurwerk.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten. Planten moeten in dezelfde conditie verkeren als bij levering. Beschadigde, uitgedroogde of gesnoeide planten worden niet meer retour genomen.

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen die verband houden of voortvloeien uit aanbiedingen of overeenkomsten gesloten met 123Vuurwerk.nl worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.